Thông tin liên kết tạp chí Y Dược

Tạp chí Y Dược học: http://jmp.huemed-univ.edu.vn/home

Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh: http://www.yds.edu.vn/tcyh/

Tạp chí nghiên cứu Y học Hà Nội: http://webcast.hmu.edu.vn:800/magazine.aspx

Tạp chí quân sự: http://yhqs.vn/