Trung tâm Thông tin Thư viện thông báo mới về việc mở cửa ban đêm

 Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo đến quý độc giả kể từ ngày 02/01/2020 Khu vực Tự Học – Tầng 1 sẽ mở cửa đến 22h00.