Category: Tìm kiếm thông tin

           Nhằm nâng cao kỹ năng trích dẫn và quản lý tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học, viết luận văn, luận án của học viên SĐH của nhà trường. Ngày thứ bảy 21.5.2016. Trung tâm Thông tin- Thư viện phối hợp với  Trung tâm Học liệu- Đại học Huế…

              Nhằm nâng cao kỹ năng tìm kiếm tài liệu điện tử chuyên ngành Y dược trực tuyến cho học viên SĐH của nhà trường. Sáng thứ bảy(18/6/2016) Trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Y Dược Huế đã tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng truy cập tài liệu Y Dược”…