Category: Giới thiệu sách mới

01. Tạp chí Cây thuốc quý (I) 02. Tạp chí Dược học 03. Tạp chí Y Dược học Quân sự 04. Tạp chí Y Dược học cổ truyền ( I ) 05. Thông tin Y Dược học (Viện Thông tin – Thư viện Y học TW) 06. Tạp chí Y Dược học (ĐH Y Hà…

    Dictionnaire médical – Atmedica Dictionnaire médical – Globalmedic   Medlingua   Médecine générale   On-line Medical Dictionary   Merriam Webster   Taber’s Medical Encyclopedia   Dr Koop medical encyclopedia   MedTerms Medical Dictionary Index   Medical Dictionary   Medical Encyclopedia        

1.Tạp chí Điện quang  số 5 (01/2012) 2.Tạp chí Khoa học Tiêu hóa Việt Nam tập VII (số 26/2012) 3. Tạp chí gan mật Việt nam (số 19/2012) 4. Tạp chí Tai mũi họng (Volume 56-6/2012) 5. Tạp chí Y học Dự phòng tập xxii, số 1(127)/2012 6. Tạp chí Y tế Công cộng (Số…

Trung tâm Thông tin – Thư Viện xin gửi đến quý độc giả danh sách tạp chí quý 1 năm 2015       TT TÊN TẠP CHÍ SỐ TẠP CHÍ 1 Y học Việt Nam Tháng 1số 1,2/2015, Tháng 2số 1/2015 2 Y học thực hành Số 1,2/2015 3 Dược học Số 7,8/2014 4…