Danh mục tạp chí Tiếng Việt quý I năm 2011

01. Tạp chí Da liễu Việt Nam (số 1/2011)

02. Tạp chí Y Dược học (Trường Đại học Y Dược Huế) – (số 01,02/2011)

03. Tạp chí Phụ sản (Số 4/2010)
04. Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin Thuốc (Số 3/2010)

05. Tạp chí Y học Thực hành (01,02/2011)

06. Tạp chí Y học Việt Nam (01,02/2011)

07. Tạp chí Cây thuốc quý (01,02,03/2011)

08. Tạp chí Y học lâm sàng (01/2011)

09. Tạp chí Nhãn khoa (Số 21/2011)

10. Tạp chí Dược học (01, 02/2011)

11. Tạp chí Thuốc và Sức khỏe (01,02,03/2011)

12. Tạp chí Thông tin Y Dược (Số 01/2011)

13. Tạp chí Y Dược học Quân sự (01/2011)

14. Tạp chí Châm cứu Việt Nam (01/2011)