Cty Co Phan Phuc An
26/12/2019 10:56:06

Trung tâm Thông tin Thư viện thông báo mới về việc mở cửa ban đêm

Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo đến quý độc giả kể từ ngày 02/01/2020 Khu vực Tự Học - Tầng 1 sẽ mở cửa đến 22h00.

 Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo đến quý độc giả kể từ ngày 02/01/2020 Khu vực Tự Học - Tầng 1 sẽ mở cửa đến 22h00.

[ In trang ]    [ Đóng lại ]